Energetsko upravljanje opčin

V skladu z energetskim zakonom so lokalne skupnosti obvezane k pripravi Lokalnih energetskih konceptov (LEK). LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. LEK vsebuje tudi akcijski načrt za obdobje 10 let, v katerem so naštete aktivnosti in projekti, ki bodo vodili k doseganju zastavljenih ciljev.

Za namene energetskega upravljanja mora občina imenovati energetskega upravljavca. To je običajno energetska agencija ali druga strokovna institucija ali oseba, ki ima strokovna znanja na področju energetskega upravljanja.

Področje upravljanja z energijo, s poudarkom na učinkoviti rabi energije, posega na področje rabe energije v stavbah, ki so v lasti lokalnih skupnosti, na področje gospodarstva v segmentu izvajanja javnih služb oziroma delovanja javnih podjetij in na področje učinkovite rabe energije v prometu.

 

Vzpostavitev energetskega upravljanja in njegovo izvajanje poteka v petih korakih:

  • Analiza trenutnega stanja v občini in vzpostavitev energetskega knjigovodstva,
  • Imenovanje energetskega upravljavca in delovne skupine,
  • Razvoj akcijskega načrta za energetsko učinkovitost,
  • Izvajanje ter
  • Ocenjevanje in preverjanje izvajanja.

Koraki sledijo zakonodaji in že poznanim mednarodnim smernicam in sistemom dobrega gospodarjenja z energijo, kot so SIST EN 16001 ali 50001, katerih cilj je gospodarno in razvojno usmerjeno delovanje.

 

Energetska agencija za Podravje aktivno sodeluje z občinami v okviru učinkovitega energetskega upravljanja. Učinkovito energetsko upravljanje v občini pomeni, da se občina sooča z izzivi, ki jih ponujajo podnebne spremembe in trajnostni energetski razvoj. To pomeni, varčevanje z energijo in denarjem ter izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev ter zdravo okolje za občane. Hkrati pomeni to tudi večjo pripravljenost za izkoriščanje finančnih sredstev, ki jih ponuja država in EU.

V občinah izvajamo naloge energetskega upravljavca in koordiniramo izvajanje lokalnih energetskih konceptov (LEK). Z nekaterimi izmed občin imamo že podpisano pogodbo o energetskem upravljanju in sodelovanju.

Za občane posameznih občin organiziramo energetska predavanja in svetovanja, na temo učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.